Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ДОГОВІР ОФЕРТИ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хаббер» (далі – Ліцензіар), в особі директора Погонишева Олега Григоровича, що діє на підставі Статуту та особа, що приєдналась до цього Договору (далі – Ліцензіат) уклали цей Договір на використання онлайн платформи HUBBER та знаку для товарів та послуг HUBBER.

Цим договором (далі – Договір) визначаються порядок та умови використання онлайн платформи HUBBER, яка є комп’ютерною програмою, що забезпечує унікальне технічне рішення щодо уніфікації та оброблення інформації про товари, роботи та/або послуги, розміщення інформації в межах інших онлайн платформ у мережі Інтернет, яка знаходиться на веб-сайті за доменним іменем https://office.hubber.pro (далі – Програма HUBBER) та знаку для товарів та послуг HUBBER (далі – Знак).

Ліцензіар вправі в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору, з подальшим інформуванням про такі зміни Ліцензіата.

Цей Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту створення особистого кабінету, реєстрації, внесення реєстраційних даних та отримання індивідуального ID-номеру у Програмі HUBBER Ліцензіатом (акцепт оферти).

1.        ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.     Ліцензіар надає Ліцензіату за винагороду невиключну ліцензію, обмежену щодо способів використання, на Програму HUBBER, відповідно до умов цього Договору.

Ліцензіар надає Ліцензіату за винагороду невиключну ліцензію на використання знаку для товарів та послуг HUBBER, свідоцтво про право на знак для товарів та послуг номер 227048 від 25.05.2017.

В свою чергу Ліцензіат зобов’язується виплачувати винагороду за використання Програми HUBBER та Знаку і дотримуватись умов цього Договору.


2.        ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.     З моменту укладення цього Договору Ліцензіат отримує право на використання Програми HUBBER, а саме наступні майнові права: а). здійснювати доступ до Програми HUBBER в будь-який час та з будь-якого пристрою через мережу Інтернет; б). змінювати Програму HUBBER, шляхом включення інформації про товари, роботи та/або послуги та її уніфікацію в Програму HUBBER; в). включати інформацію з Програми HUBBER, що доступна у Персональному кабінеті, як складової частини до збірників, антологій, енциклопедій тощо.

2.2.     Ліцензіат отримує невиключне право на використання Програми HUBBER без можливості продажу або здійснення відчуження в інший спосіб. Умови використання Програми HUBBER не обмежені функціональним призначенням програмного забезпечення і її відтворення не обмежене кількістю копій.

2.3.    Ліцензіат зобов’язаний належним чином, в порядку, в розмірі і в строки, зазначені в Договорі, виплачувати Ліцензіару Винагороду за використання Програмою HUBBER.

2.4.    Ліцензіат отримує невиключне право на використання Знаку на території України у мережі Інтернет та у діловій документації за винагороду, передбачену цим Договором, та на строк дії цього Договору. Невиключне право надається виключно стосовно будь-якої з, декількох чи всіх таких послуг: адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; послуги щодо роздрібного або оптового продажу; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; розповсюджування рекламних матеріалів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі, а також в інтернет-магазинах;

2.5.   Ліцензіат має право розірвати цей Договір, попередивши Ліцензіара про свій намір за один місяць.

2.6.     Ліцензіат зобов’язаний ознайомитися з Правилами Користувача HUBBER, доступними за посиланням https://hubber.pro/rules, та дотримуватися їх. Правила користувача HUBBER можуть періодично змінюватися Ліцензіаром, про що він протягом 5 календарних днів з моменту внесення змін повинен повідомити Ліцензіара через електронну поштову адресу Ліцензіата.

2.7.    Усі товари та/або послуги, що продаються Ліцензіатом з використанням Програми HUBBER та Знаку, повинні бути належної якості, у повній відповідності з вимогами законодавства України, зокрема мати усі визначені законом супровідні документи (накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно- транспортні накладні, гарантійні талони тощо), мають містити чітке та однозначне посилання на продавця та особу, що здійснює приймання претензій cпоживачів щодо якості даного товару та/або послуги, або уповноважені ним або виробником товару сервісні центри. На вимогу Ліцензіара Ліцензіат зобов’язаний підвищувати якість постачання товарів (робіт, послуг).

2.8.   Ліцензіат зобов’язаний вказувати ціну за товар у Програмі HUBBER, яка не перевищує ціну, яку Ліцензіат вказав за аналогічний товар на інших інтернет-сайтах.

2.9.    Ліцензіар має право здійснювати контроль за тим, щоб якість товарів, робіт та/або послуг, які реалізуються Ліцензіатом із використанням Знаку, не була нижчою, ніж вимагається за законодавством,


шляхом перевірки фактичних обставин продажу товару (робіт, послуг) за допомогою відомостей, документів, речей, які Ліцензіар має право збирати та аналізувати з цією метою, проведення з цією метою закупок товарів (робіт, послуг) як ним особисто, так і за допомогою інших покупців.

2.10.    У випадку, якщо на адресу Ліцензіара надходитиме інформація (скарги) про неякісні товари (роботи, послуги), скарги щодо реалізації Ліцензіатом товарів, які обманно схожі на інші товари, містять знаки індивідуалізації товарів/послуг (торговельну марку, логотип, бренд) без письмової згоди власника такого знаку, або уповноваженої ним особи, відмови покупців від товарів, реалізованих Ліцензіатом із використанням Програми HUBBER та Знаку, у зв`язку з претензіями на якість, комплектність придбаного товару тощо, Ліцензіар залишає за собою право в односторонньому порядку відкликати або призупинити дію цього Договору з повідомленням Ліцензіата у строк не пізніше сорока восьми годин з моменту призупинення. Повідомлення здійснюється шляхом надсилання інформаційного листа із зазначенням причин, а також в телефонному режимі.

Після усунення Ліцензіатом обставин (порушень), що спричинили призупинення дії Договору, та сплати Ліцензіатом штрафних санкцій/неустойки на користь Ліцензіара, Ліцензіаром протягом 1 (одного) робочого дня дія Договору відновлюється;

2.11.     Ліцензіар має право в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір у разі невиконання та/або неналежного виконання Ліцензіатом своїх зобов’язань за Договором та/або порушення Ліцензіатом умов Договору, яке не було усунуто Ліцензіатом протягом 14 календарних днів. При односторонньому розірванні Договору з огляду на наявність обставин, наведених у цьому пункті, Договір слід вважати розірваним з моменту отримання Ліцензіатом письмового повідомлення про це від Ліцензіара.

2.12.    Для розірвання цього Договору зі Сторони Ліцензіата в односторонньому порядку, Ліцензіат звертається до Ліцензіара із заявою про розірвання Договору, шаблон якої міститься у Особистому кабінеті та/або у який надає Ліцензіар.


3.        ВИНАГОРОДА

3.1.    Ліцензіат зобов’язаний сплачувати на користь Ліцензіара Винагороду в порядку, у розмірі та в строки, визначені цим Договором за використання Програми HUBBER та Знаку. Винагорода за цим Договором складається з винагороди за використання Програми HUBBER та Знаку.

3.2.     Винагорода за використання Програми HUBBER сплачується перед початком використання Програми HUBBER у розмірі відповідно до обраного Ліцензіатом Пакету за посиланням: https://hubber.pro/merchants.

3.3.     У платіж, передбачений п. 3.2. може бути включено винагороду у якості передоплати за використання Знаку, передбачену п. 3.4. В такому випадку, вартість винагороди, передбаченої п. 3.2. зменшується на суму передоплати.

3.4.   Винагорода за використання Знаку (роялті) сплачуються Ліцензіатом у відсоткових відрахуваннях за кожне використання Знаку, відповідно до відсоткових ставок роялті за використання Знаку HUBBER, визначених нижче.

3.5.   Розмір Винагороди за використання Знаку визначається у відсотках від вартості товару Ліцензіата, реалізованого з використанням Знаку, а в разі наявності більше одного товару в відправленні Клієнту Ліцензіата - у відсотках від вартості всіх товарів вкладених у таке відправлення.

3.6.     Розмір відсоткових відрахувань, визначених у п. 3.3 цього Договору може бути змінено у індивідуальному порядку шляхом переговорів. В такому разі розмір індивідуальних відсоткових відрахувань відображається у персональному кабінеті Ліцензіата.

3.7.    Розмір Винагороди, передбаченої п. 3.4. цього Договору може бути змінено у індивідуальному порядку шляхом переговорів. В такому разі розмір такої Винагороди відображається у персональному кабінеті Ліцензіата.

3.8.   Витрати, пов’язані з банківським переказом, покладаються на Ліцензіара, якщо вони нараховані банком Ліцензіара, та на Ліцензіата, якщо вони нараховані банком Ліцензіата.


4.        ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Порушенням цього Договору з боку Ліцензіата вважається:

4.1.    Надання неправдивих відомостей про неможливість виконання замовлень споживачів, що були отримані Ліцензіатом з метою уникнення виплати винагороди (фактичне виконання замовлення Ліцензіатом в обхід Програми HUBBER з одночасним повідомленням Ліцензіара про неможливість виконання замовлення).

4.2.   Несплата або несвоєчасна або неповна оплата Ліцензіатом суми винагороди Ліцензіара.

4.3.   Використання об’єктів інтелектуальної власності Ліцензіара, його комерційного найменування з метою, не пов’язаною з виконанням даного Договору.

4.4.   Недотримання Ліцензіатом Правил Користувача HUBBER.

4.5.   Інші підстави, визначені законодавством України.

4.6.    У випадку виявлення обставин, що зазначені у п. 4.1. Договору, Ліцензіат сплачує Ліцензіару штраф у розмірі 200% вартості відповідного замовлення.


4.7.     У випадку прострочення виконання Ліцензіатом своїх платіжних зобов’язань він сплачує Ліцензіару пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми виставленого, але не сплаченого рахунку за кожен день прострочення оплати, до дати фактичної оплати.

4.8.   У випадку допущення Ліцензіатом порушень, визначених у п. 2.3, 2.9. цього Договору Ліцензіар утримує з Ліцензіата суму, 1000,00 (одна тисяча) гривень за кожен виявлений випадок порушення, у випадку надходження обґрунтованої скарги від споживача.

4.9.   У випадку порушення Ліцензіатом прав інтелектуальної власності Ліцензіара, а саме використання об’єктів права інтелектуальної власності у спосіб, що не передбачений цим договором, Ліцензіат сплачує Ліцензіару штраф у розмірі 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень за кожен виявлений випадок такого порушення.

4.10.   До Ліцензіата може бути застосовано відповідальність, передбачену Правилами Користувача HUBBER, доступними за посиланням https://hubber.pro/rules за порушення цих Правил.


5.        ЗВІТНІСТЬ

5.1.   Ліцензіат з метою ведення обліку, самостійно формує Звіт про проданий товар із використанням Знаку. Звіт формується безпосередньо у Програмі HUBBER.

5.2.   На підставі Звіту про проданий із використанням Знаку товар, формується Акт про використання Знаку. Зазначений Акт формується та стає доступним для завантаження через Персональний кабінет.

5.3.    Ліцензіат зобов’язаний завантажити, роздрукувати, підписати та направити на поштову адресу Ліцензіара або завантажити та підписати за допомогою електронного цифрового підпису та направити Ліцензіару за допомогою електронної пошти Акт про використання Знаку.

5.4.    Ліцензіар протягом 10 робочих днів, з моменту отримання підписаного Акту про використання Знаку підписує його та направляє Ліцензіату.


6.        ПОРЯДОК ВИПЛАТИ РОЯЛТІ

6.1.   Відповідно до п. 3.4. цього Договору Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду за використання Знаку (далі – Роялті).

6.2.   Роялті виплачується Ліцензіару шляхом перерахування коштів (у національній валюті України – гривні) на поточний рахунок Ліцензіара, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання рахунку.

6.3.    Розмір роялті визначається на підставі даних Ліцензіара, узгоджених із Ліцензіатом в Звіті про проданий товар із використанням Знаку.

6.4.     Роялті підлягає сплаті на підставі рахунків, із зазначенням у полі «Призначення платежу» розрахункових систем ID-номеру, який був призначений при здійсненні реєстрації аккаунту в межах Програми HUBBER. Крім того, Ліцензіат має право самостійно, у будь-який час, з використанням Програми HUBBER, сформувати рахунок.

6.5.   У разі не надходження грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіара від Ліцензіата, Ліцензіар залишає за собою право припинити/призупинити дію Договору, в односторонньому порядку. У разі відсутності грошових коштів на балансі Ліцензіата, Ліцензіар має право припинити/призупинити можливість здійснювати використання Знаку.

6.6.    У випадку якщо ID-номер при здійсненні платежу Ліцензіатом не був зазначений, кошти, які сплачуються Ліцензіатом у якості роялті, не будуть зараховані, при цьому Ліцензіар не несе відповідальності за тимчасову неможливість використання Програми HUBBER.

6.7.   У випадку розірвання/припинення Договору Ліцензіату на розрахунковий рахунок, повертається внесена ним та невикористана попередня оплата Роялті. У випадку приєднання до цього Договору особи, яка не є суб'єктом господарювання, Ліцензіар може виступати податковим агентом відносно Ліцензіата.

6.8.   Сплачена Ліцензіатом винагорода за використання Програми HUBBER поверненню не підлягає. Ліцензіар має право розглянути можливість повернення частини сплаченої винагороди за використання Програми HUBBER за зверненням Ліцензіата у виключних випадках.


7.        ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.    Цей Договір діє з моменту створення особистого кабінету, реєстрації, внесення реєстраційних даних та отримання індивідуального ID-номеру у Програмі HUBBER та завершує свою дію відповідно до визначеного у обраному Ліцензіатом Пакеті строку, відповідно до п. 3.2. цього Договору. Після завершення строку дії Договору Ліцензіат має право здійснити оплату, відповідно до п. 3.2. цього Договору та продовжити дію цього Договору на новий строк, визначений у Пакеті.

7.2.   Цей Договір є новою редакцією договору №5-Госп від 20.12.2018 року, прийнятою Ліцензіаром. На Ліцензіата, який уклав договір №5-Госп від 20.12.2018 року, поширюються умови цього Договору (у новій редакції).

7.3.   У разі, якщо Ліцензіат, який уклав попередню редакцію цього Договору від 20.12.2018 року, не обере та не оплатить будь-який із Пакетів, вказаний у п. 3.2, то доступ до функціональних можливостей Програми HUBBER у такого Ліцензіата обмежується до моменту оплати Пакету.

7.4.    Дія невиключної ліцензії на використання Програми HUBBER та Знаку розповсюджується на територію України.


7.5.   Ліцензіат погоджується з тим, що Програма HUBBER сама по собі та у межах та інших онлайн платформ надається Ліцензіату у вигляді, у якому він наявний у Ліцензіара, і як і будь-які інші комп’ютерні програми може мати у своєму складі помилки.

7.6.   Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили.

7.7.   Обставинами непереборної сили за цим Договором визнаються такі події: пожежі, стихійні лиха, землетруси, повені, смерчі, урагани, епідемії, епізоотії, карантинні заходи, терористичні акти, військові дії, введення надзвичайного стану, повстання, акти громадянської непокори, акти органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інші обставини, виникнення, дію та наслідки яких неможливо було передбачити або запобігти розумними заходами, якщо такі обставини безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

7.8.    Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили, а також про припинення їх дії з наданням підтвердження Торгово-Промислової Палати України або іншого уповноваженого органу держави, де відбуваються такі обставини, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення/припинення дії цих обставин. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності.

7.9.    Приймаючи умови цього Договору Ліцензіат надає згоду Ліцензіару на обробку персональний даних, які необхідні для належного виконання цього Договору, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти, номер телефону та інші, передбачені законодавством та надані Ліцензіатом дані. Ліцензіар здійснює обробку, запис, збереження, накопичення, оновлення, використання, видалення, знищення даних з метою виконання цього Договору. По завершенню дії цього Договору Ліцензіар зобов’язаний видалити персональні дані Ліцензіата. Ліцензіат має право відкликати свою згоду на обробку своїх персональних даних, шляхом письмового звернення до Ліцензіара.

7.10.      Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї конфіденційної, технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої одною від іншої та вживати усіх розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам згідно цього Договору.

7.11.  Укладаючи цей Договір, Сторони також погодили використання електронного цифрового підпису (надалі – ЕЦП) в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів.

Ознайомитись з процентами по категоріям та завантажити договір:

  • No labels